Пекарна "Сладка фабрика" - приготвени на място сладки и солени изкушения

Поръчай сега на 0888 96 46 26

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез интернет сайт www.sladkafabrika.com
собственост на „Мавипек” ООД

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ
1.1. „Мавипек” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър и
регистъра под ЕИК 203956482, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Позитано 169,
телефон за контакти: 0888964626, електронен адрес (имейл) sladkafabrika@gmail.com, уебсайт:
www.sladkafabrika.com.

1.2. Надзорни органи:
1) Българска Агенция по Безопаснот на Храните
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ 15А,
гореща линия: 0700 122 99
Email: bfsa@bfsa.bg
Уеб сайт: http://www.babh.government.bg
2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg
3) Комисия за защита на личните данни на Република България,
Aдрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG (тук напиши своя номер).

II. ДЕФИНИЦИИ
В настоящите Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:
1) „Сладка фабрика означава „Мавипек” ООД, с ЕИК 203956482. Подробна информация за
„Мавипек” ООД и контакти за връзка с дружеството се намират в Раздел I „Информация за
доставчика на услугите;
2) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички
последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на Сайта;
3) „Поръчка“ означава поръчка на Потребител, направена през Сайта за покупка на
определени от него продукти, заедно с посочване на избрания начин за плащане и адрес за
доставка или получаване на съответните продукти;
4) „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин,
включително, но не само, като го разглежда, прави Поръчки и извършва всякакви други
действия свързани с това;
5) „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https://www.sladkafabrika.coms.;
6) „Продукти означава всички продукти, в това число сладки, солени печива и десерти,
предлагани за продажба от Сладка фабрика към съответен момент посредством Сайта, които
са част от менюто на Сладка фабрика, публикувано на Сайта;
7) „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват от
Сладка фабрика посредством Сайта към даден момент, включително продажбата и доставката.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Общите условия се прилагат към всички Поръчки, извършвани посредством Сайта. При
противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат
специалните условия на Поръчката.
3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които правят поръчки в Сайта.
3.3. За да може да завърши Поръчката, Потребителят въвежда своето име, адрес, имейл адрес
и телефон.

3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на Услугите, тяхното
усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени,
които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от Сладка
фабрика периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им
в Сайта.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
4.1. За да регистрира Профила си, Потребителят трябва да попълни форма за регистрация,
достъпна чрез Сайта, като следва указанията.. При регистрацията си Потребителят посочва
електронен адрес (имейл) ;
4.2. С извършване на регистрацията на Сайта, Потребителят приема и се задължава да спазва
настоящите Общи условия.
4.3. След извършване на регистрацията, Потребителят може да прави Поръчки на Продукти
чрез Сайта:
4.4. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно
физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
4.5. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при
попълване на формата за регистрация в Сайта.

V. ПОРЪЧКИ
5.1. Поръчки могат да се правят чрез Сайта. Минималната сума за Онлайн поръчка за доставка
е 15 (петнадесет) лева.
5.2. Потребителят има възможност за избор от виртуалното меню на предлаганите Продукти,
достъпно на Сайта. При Поръчка Потребителят може да избера различни асортоменти от
платата в менюто като посочи конкретния избор в секция „Допълнителна информация“. Сладка
фабрика има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в
публикуваните в менюто Продукти, цените им и други условия във връзка с доставката.
Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им
във виртуалното меню на Сайта.
5.3. Потребителят може да прави Поръчки през Сайта чрез избирането на желаните Продукти,
следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната
Поръчка:
а. Преглед на менюто, обявено в Сайта.
b. Добавяне на Продук във виртуална кошница
c. Поръчка. Поръчката е с 48 часа предварителна заявка
d. Въвеждане на име, адрес, телефон и електронна поща
e. Избор на начин на получаване на Поръчката: чрез доставка или получаване от търговски
обект;

f. При избор на опцията „Доставка“, Потребителят ще получи обаждане за потвърждение;
g. Ако Потребителят избере опция „Получаване от търговски обект“, Потребителят следва да
отбележи часа и денят, в който желае да получи готовата Поръчка в полето „Допълнителна
информация;
h. Завършване на Поръчката чрез натискане на бутон „Завършване на Поръчката“. До
завършване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Продукти,
количества и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.
5.4. С натискане на бутона „Завършване на Поръчката” Потребителя се съгласява да закупи
Продуктите, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи
условия.
5.5. Поръчките, както и данните за контакт на Потребители, които поръчват, могат да бъдат
потвърдени по телефона. Поради тази причина, Потребителят следва да упомене в Поръчката
си телефон, на който да може да получи потвърждение.
5.6. При получаване на готовата Поръчка на място в търговския обект Потребителят се
легитимира с името,  което е посочено в Поръчката.

VI. ЦЕНИ.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРОМОЦИИ
6.1. Цените на Продуктите са посочени в менюто, обявено в Сайта. Сладка фабрика има право
по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на
предлаганите Продукти.
6.2. Сладка фабрика има право по своя преценка, по всяко време и без предварително
уведомление, да променя предлаганите Продукти. Потребителите се считат информирани за
посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати
цената на предлаганите Продукти, която е била посочена на Сайта по време на извършване на
Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
6.3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите по направена Поръчка по един от
следните начини:
а. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на
доставката на Продуктите, когато превозвач посети посочения от Потребителя адрес за
доставка в Поръчката и предаде Продуктите на Потребителя. В момента на доставката на
Продуктите Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката,
пълната стойност на цената на Продуктите,  като в замяна получава касова бележка;
b. Плащане при получаване на място в търговския обект на Сладка Фабрика – в момента на
получаване на изпълнената Поръчка от търговския обект на Сладка фабрика, Потребителят
заплаща на касата пълната стойност на цената на Поръчката, като в замяна получава касова
бележка.

VII. ДОСТАВКА
7.1. Доставки на Продукти се извършват с превозвач засега в определени райони на
територията на град София, на база на Поръчки направени по реда на настоящите Общи

условия. Сладка фабрика си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните
граници по своя преценка.
7.2. Поръчки, направени до 11 ч. се доставят на следващия ден от 11 до 19 ч. Поръчки,
направени след 11 ч. се обработват на следващия ден и се доставят в деня след обработката
(от 11 до 19 ч.)
7.3. Продуктите се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на
Потребителя или на трето лице, находящо се на адреса за доставка. За трето лице се счита
всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Продуктите при доставка на посочения
от Потребителя адрес за доставка.

VIII. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
8.1. Съдържанието на Сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции
от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички
други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност,
пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена
цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от
горното, Сладка фабрика не гарантира и не прави никакви изявления относно точността,
вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели
в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.
8.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да
поръчате чрез нашия Сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии
с активиран JavaScript.
8.3. Сладка фабрика не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта
или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с
влошено качество поради каквато и да е причина. Сладка фабрика не носи отговорност за
вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на
данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин
посредством Сайта.
8.4. Сладка фабрика не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с
използване на Сайта както и за съдържанието на Профила на Потребителя.
8.5. Сладка фабрика има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с
действията или бездействията си е дал повод на Сладка фабрика да смята, че не може да
изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ
Материалите, качени на Сайта, може да включват технически, печатни или фотографски
грешки. Сладка фабрика може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта по
всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на
материалите.
X. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ
10.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има
качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба
от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14
(четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат
право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите , тъй като Продуктите, предлагани
от Сладка фабрика са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.
10.2. (1) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките
на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Продукти, в
случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на
направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Сладка фабрика не се
задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
(2) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да  направи
рекламация по някои от следните начини: (1) на място в търговския обект на Сладка фабрика,
от който е получил готовата Поръчка, (2) чрез обаждане по телефон 0888 964626
или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Сладка фабрика:
sladkafabrika@gmail.com. Сладка фабрика има право да поиска от Потребителите да представят
снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.
10.3. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.
10.4. При предявяване на основателна рекламация Сладка фабрика предлага следните
възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с
нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. Сладка фабрика обработва личните данни на Потребителите съгласно „Политика за
защита на личните данни“, публикувана на интернет страницата www.sladkafabrika.com и
налична в търговските обекти на дружеството.
11.2. Сладка фабрика съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на
сметките на Потребителите след направена Поръчка и извършване на доставка в срокове
предвидени в действащото законодателство.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до
тях се решават по взаимно съгласие между Сладка фабрика и Потребителя, а при
невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
12.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство в Република България.
12.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху
материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в Сайта, остават
собственост на Сладка фабрика. Всяко използване на приложението или неговото съдържание,

включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично,
освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя е забранено. Нарушителите подлежат на
санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните
му права и Закона за марките и географските означения.
12.4. Сладка фабрика си запазва правото временно или трайно да преустановява
предоставянето на част и/или на всички Услуги, достъпни чрез Сайта.
12.5. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат
за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на
виртуален бутон от Сайта/Мобилното приложение и други подобни, доколкото изявлението е
записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на Сладка фабрика и са в сила от
28.02.2019. Общите условия са последно актуализирани на 28.02.2019. При всяка промяна
и/или допълнение на Общите условия Сладка фабрика актуализира публикуваните Общи
условия, които стават задължителни за Потребителите и за Сладка фабрика от момента на
публикуване на съответната актуализация в Сайта.

Електронна платформа за онлайн решаване на спорове https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Апартаменти под наем Сандански, Ремонт на покриви София І Доставка на плодове и зеленчуци София І Пелетни котли Хасково І Транспортни услуги София І Транспортни услуги Шумен